Pavel Vasilyev + Igir Maratkano. NE TEMNO Yekaterinburg 2018. Photo NE TEMNO. (2)