Anna Rosa Rupp. NE TEMNO Yekaterinburg 2018. Photo Tomasz Freda (39)