Philippe Morvan. Dot. UMBRA Vitoria-Gasteiz 2019. Photo Nacho Arias (7)