Pavel Vasilyev + Igor Maratkanov. NE TEMNO Yekaterinburg 2018. Photo NE TEMNO.