Elena Vertikova. NE TEMNO Yekaterinburg 2018. Photo Tomasz Freda (27)